[Homemade] Chicken Katsu with Tonkatsu sauce


[Homemade] Chicken Katsu with Tonkatsu sauce

[Homemade] Chicken Katsu with Tonkatsu sauceSource: i.redd.it